Курс "Інформатика"

 Джерело - http://mon.gov.ua

Оновлення змісту вивчення предмету “Інформатика” у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язано зі змінами стратегічних напрямків освіти - орієнтація на діяльнісний підхід та формування в учнівства важливих життєвих компетенцій. Лише з поширенням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання може мати форми особистісно-орієнтованого, гнучкого динамічного процесу. Розповсюдження нових цифрових медіа й навчальних середовищ обумовлюють зростаючу важливість ІКТ-компетецій, які сьогодні майже всюди визнаються одними з ключових в системі освіти.

Навчання предмету «Інформатика» для 5–9 класів спрямовано на реалізацію мети і завдань інформаційно-технологічного компоненту освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р.

В основу навчального курсу покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає розвиток мисленнєвих навичок і формування предметних і ключових компетентностей.

Цілі та завдання навчання курсу «Інформатика»

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування та розвиток ключових і предметних компетентностей, аналітичного й синтетичного, логічного та критичного мислення для реалізації творчого потенціалу учнів, їх підготовки до активного життя в інформаційному суспільстві.
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів знань, умінь і навичок, які нададуть їм можливості:
  • створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;
  • здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;
  • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
  • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;
  • працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших;
  • аналізувати різноманітні процеси і явища, з’ясовувати їх причинно-наслідкові зв’язки та структуру об’єктів, у яких ці явища відбуваються;
  • логічно та критично мислити, робити висновки та узагальнення;
  • висувати гіпотези навчально-пізнавального характеру й перевіряти їх у процесі розв’язування навчальних і практичних задач із використанням ІКТ та відповідних засобів.

Структура навчальної програми

Клас
Кількість годин
на тиждень
Загальна кількість годин
5 клас
1
35
6 клас
1
35
7 клас
1
35
8 клас
2
70
9 клас
2
70
Усього
245

5 клас
6 клас
7 клас
Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів
(6 год.)
Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 5 класі
(2 год.)
Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 6 класі  
(2 год.)
Комп’ютерні мережеві технології
(4 год.)
Служби та ресурси Інтернету
(7 год.)
Персональне веб-середовище
(4 год.)
Текстовий процесор
(5 год.)
Створення та використання комп’ютерних презентацій
(6 год.)
Табличний процесор
(9 год.)
15 год.
15 год.
15 год.
Алгоритми і програми
(12 год.)
Алгоритми і програми
(12 год.)
Алгоритми і програми
(12 год.)
Проектна діяльність
(4 год.)
Проектна діяльність
(5 год.)
Проектна діяльність
(5 год.)
Резерв  
(4 год.)
Резерв  
(3 год.)
Резерв  
(3 год.)
35 год.
35 год.
35 год.
 
8 клас
9 клас
Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 7 класі
(2 год.)
Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 8 класі
(2 год.)
Інформаційні системи
(10 год)
Системне та службове програмне забезпечення
(10  год)
Комп‘ютерна графіка
(12 год.)
Текстовий процесор
(8 год.)
Опрацювання об’єктів мультимедіа
(8 год.)
Табличний процесор
(12 год.)
32 год.
32 год.
Алгоритми і програми
(24 год)
Алгоритми і програми
(18 год.)
Проектна діяльність
(8 год.)
Створення та публікація веб-ресурсів
(6 год.)
Проектна діяльність
(10 год)
32 год.
34 год.
Резерв
(6 год.)
Резерв
(4 год.)
70 год.
70 год.

 
№ з/с
Змістові лінії
Класи та кількість годин
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
Усього
1
Інформація, інформаційні процеси, системи, технології. Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних.
6
10
10
26
2
Технології створення та опрацювання інформаційних об’єктів
60
2.1.
Створення та опрацювання текстових документів
5
8
13
2.2.
Створення та опрацювання зображень
12 
12
2.3.
Створення та опрацювання мультимедійних об’єктів
8
2.4.
Створення та опрацювання комп’ютерних презентацій
6
6
2.5
Створення та опрацювання електронних таблиць
 9
12
21
3
Телекомунікаційні технології
4
7
4
6
21
4
Моделювання, алгоритмізація та програмування
12
12
12
24
18
78
5
Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
4
5
5
8
10
32
6
Резерв, повторення та узагальнення
4
5
5
8
6
28
Усього
35
35
35
70
70
245