понеділок, 16 жовтня 2017 р.

Тести 2.2.x

 Тести 2.2.X Інформатика

Текст питання


Оцінювання, що має діагностичні задачі і здійснюється на початку вивчення курсу це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Визначати форму проведення практичних робіт, вказаних в програмі, учитель може:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


До складу діагностики входять різні форми контролю, які визначають, в першу чергу:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Тестове запитання повинно задовольняти два основних критерії:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


У яких класах програмою передбачено години на розв'язування компетентнісних задач?
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи та наказу МОН №329 від 13.04.2011р. "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти":
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Оцінювання котре передбачає перевірку знань паралельно з вивченням нового матеріалу, що сприяє міцності і системності знань учнів - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Функція оцінювання, що полягає у сприянні вихованню в учнів старанності, почуття обов'язку і відповідальності за результати своєї праці, вміння цінити час.
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за Правильно бальною шкалою.

Текст питання


Діагностика навчання - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Характеристика навчальних досягнень: "Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні об'єкти, пояснює свій вибір та може фрагментарно відтворити знання про них; з допомогою вчителя фрагментарно виконує окремі навчальні завдання та практичні роботи на комп'ютері, допускає помилки." оцінюється у:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


До усної перевірки навчальних досягнень учнів НЕ належить:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Характеристика навчальних досягнень: "Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; самостійно формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми представлення результату та необхідні відомості; аргументовано обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання, самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими помилками, знаходить та виправляє допущені помилки" оцінюється у:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


При викладанні інформатики у 5-11 класах, практичні роботи, вказані в програмі:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Систематична перевірка і оцінювання освітніх результатів учня з конкретних тем та на окремих заняттях - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Функція оцінювання, що допомагає виявити рівень оволодіння знаннями, вміннями і навичками; прогалин у них і встановити причин труднощів, які виникають в учня під час навчання; коригуванню навчальної діяльності учнів, яка спрямована на усунення виявлених недоліків - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Тестування часто використовується для організації:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Найпоширеніша форма вимірювання знань в навчально-виховному процесі:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Оцінювання має ґрунтуватися на принципі:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Функція оцінювання, що передбачає визначення рівня досягнень окремого учня (класу, групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна застосовувати:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


При навчанні інформатики застосовуються такі види оцінювання:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Тематичне оцінювання навчальних досягнень учня:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Вивчення більшості тем курсу має завершуватися:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


За Ж. Піаже, у дитини починається розпізнавання абстрактних понять у віці:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


До знакової функції свідомості належать:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Полегшити процес переходу психічної дії із зовнішнього плану у внутрішній дають можливість:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Встановіть відповідність.
Надпредметний рівень змісту освіти, що характеризується до певної міри універсальністю, оскільки застосовуються у різних сферах діяльності людини Правильно
Сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає учневі можливість виконувати певні дії для розв'язання навчальної проблеми (завдання, ситуації) Правильно
Сукупність знань, умінь, навичок, ставлень учня, які він має набути у процесі навчання Правильно

Текст питання


Метою курсу "Сходинки до інформатики" є:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Виберіть декілька правильних відповідей. При розумному поводженні комп'ютер може стати: (виберіть 3 правильні відповіді)
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно
Правильно

Текст питання


З якими вміннями учнів молодшого шкільного віку пов'язаний діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності?
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Відповідно до теми "Алгоритми та виконавці", команда - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Встановіть відповідність
Загальні сфери застосування Правильно
Бізнес Правильно
Побут та дозвілля Правильно
Техніка та наука Правильно
Медицина і освіта Правильно

Текст питання


Курс "Сходинки до інформатики" розрахований на:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Програма "Сходинки до інформатики" побудована:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів початкової школи за комп'ютером на одному уроці не повинен перевищувати:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Завершіть твердження. Процес розвитку та впровадження комп'ютерів, що забезпечують автоматизацію інформаційних процесів і технологій в різних сферах людської діяльності - це Комп'ютеризаціяПравильно.

Текст питання


Всесвітня інформаційна система загального користування, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами - це Правильно}.

Текст питання


Той, хто виконує команди, називається:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Для того, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером, класи діляться на підгрупи:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Встановіть відповідність
Здатність учня застосувати результати навчання (знання, вміння, навички, способи діяльності, ставлення) з певного шкільного предмета до широкого кола завдань з інших предметів Неправильно
Здатність застосовувати набуті в процесі навчання знання, вміння, навички на практиці Неправильно
ІКТ-компетентність, що передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування Правильно

Текст питання


Основою формування в учнів предметної компетентності є:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Провідними видами пам'яті у молодших школярів є: (виберіть 2 правильні відповіді)
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно

Текст питання


Необхідною умовою усвідомленого запам'ятовування є:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Процес перетворення наявних у пам'яті образів із метою створення нових, які раніше ніколи людиною не сприймалися - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Використання послуг Інтернету у навчальному процесі забезпечує: (2 відповіді)
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно

Текст питання


Призначенням яких сервісів є створення умов для організації спільної діяльності та для спілкування користувачів Інтернету:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


При роботі із сервісами Веб 2.0. формується спільне мислення, толерантність, креативність, освоєння децентралізованих моделей, критичність мислення. Це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Сервіс, який дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Ознакою сучасного суспільства є:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Особливості сервісів Веб 2.0 - це: (2 відповіді)
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно

Текст питання


Відкритість інформаційного наповнення, оперативність доступу й розміщення, включення учасників у процес обговорення під час спільної роботи незалежно від індивідуального графіка - це ключові фактори технологій:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Cпівтовариство людей, пов'язаних спільними інтересами, спільною справою або якимись іншими причинами для безпосереднього спілкування - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Асоціативний кущ будується для:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


The mostly read-only Web - це
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Соціальна мережа - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Встановіть відповідність.
Користувач належить до груп розробників. Читач як експерт даних. Спільноти експертів. Правильно
Розробник і користувач. Автор контента і читач. Правильно
Користувач як співрозробник. Читач як співавтор. Спільнота. Правильно

Текст питання


Технології Веб 2.0 формують в учнів компетентності, які пов'язані з: (2 відповіді)
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно

Текст питання


Побудова карт знань за темою служить інструментом:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Основна мета вікі - це створити середовище, в якому:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Технології Веб 2.0 - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Потужний інструмент для швидкого створення та редагування гіпертексту, який містить зв'язки з іншими документами, у наслідок чого користувач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активізувавши посилання - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Сайт, що дозволяє своїм відвідувачам редагувати матеріали, що вже на ньому розміщені, створювати посилання на інші сторінки, створювати свої сторінки, обговорювати статті - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Використання послуг Інтернету у навчальному процесі забезпечує: (2 відповіді)
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно

Текст питання


Для сервісів Інтернету назва сервіси Веб 2.0 є:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Терміном Веб 2.0 позначають
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Вчитель може використовувати заздалегідь створені карти як:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Сайт, основний зміст якого постійно оновлюється новими записами, які можуть містити символьні, графічні, звукові та відеодані, і відображається у хронологічному порядку - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Чи можна стверджувати, що використання блогів підвищує професійний рівень вчителя?
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Недоліки сервісу Picasa є:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Соціальні мережеві фотосервіси - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Безкоштовний хостинг від Google Sites має наступне обмеження:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Розроблений Google безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій, редактор векторної графіки та службу для створення форм опитування - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Мета проекту Google "Джерело відкриттів" - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Яке розширення для браузера дозволяє переглядати і редагувати документи в автономному режимі, без підключення до Інтернету?
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Тим, хто навчається блоги потрібні для (оберіть зайве):
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Основне призначення сервісу GoogleDocs полягає в:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Скільки є видів Picasa:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


GoogleDocs дозволяє:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Блог - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


На платформі Google мережеві фотосервіси реалізовані на прикладі:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Встановіть відповідність.
jpg, bmp, gif, png, psd, tif Правильно
avi, mpg, wmv, asf, mov (QuickTime) Правильно
RAW, включаючи камери Canon, Nikon, Kodak, Minolta й Pentax Правильно

Текст питання


Назвіть переваги Документів Google перед Microsoft Office:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Сервіс для планування зустрічей, подій, справ:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Особливістю оновлених сервісів Picasa є те, що вони здатні підтримувати:
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Учасники блогу мають такі можливості (оберіть зайве):
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


Встановіть відповідність. Блоги класифікуються:
Корпоративні, колективні, персональні Правильно
Фотоблог, текстовий блог, підкастинг, відеоблог, відеоблог, моблог Правильно
Блог на блог-платформі, Stand-alone блог Правильно

Текст питання


Диференціація навчання - це....
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Текст питання


На яких рівнях передбачається опанування змісту освіти у профільних загальноосвітніх навчальних закладах:
Виберіть відповіді (одну або декілька):
Правильно
Правильно

Текст питання


Визначити основні етапи засвоєння знань при вивченні окремої теми (за А.Капіносовим):
Виберіть одну відповідь:
Правильно

Немає коментарів:

Дописати коментар